Per 1 juli 2014 heeft Kind-ABC haar dienstverlening aan kindercentra gestaakt en is uitsluitend nog per post en email bereikbaar. Kiest u hieronder op welke wijze u ons wilt bereiken:


[Read this information in English]Post

Onze nieuwe postadres is:

Kind-ABC
Postbus 16635
1001 RC AmsterdamEmail

Ons email-adres is . Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren.Opvragen van kopieën van contracten/facturen/jaaropgaves

Bij het aangaan van het contract met Kind-ABC, heeft u deze in tweevoud toegezonden gekregen waarvan één exemplaar voor uw eigen administratie. Maandelijks verzonden wij de facturen en in de loop van januari kreeg u de jaaropgaaf van het voorgaande jaar opgestuurd.

U heeft in het verleden al deze stukken dus al toegestuurd gekregen voor uw eigen administratie. Om die reden rekenen wij administratiekosten voor het toesturen van kopieën van deze stukken. De volgende administratiekosten gelden:

Gevraagde stukken* Administratiekosten
Kopie contract(en) € 25,-
Kopie jaaropgave(s) € 10,-
Kopie facturen € 15,-
Kopie contract(en) + jaaropgave(s) € 30,-
Kopie contract(en) + facturen € 35,-
Kopie jaaropgave(s) + facturen € 20,-
Kopie contract(en) + jaaropgave(s) + facturen € 40,-

* De administratiekosten zijn onafhankelijk van het aantal contracten/jaaropgaves/facturen u opvraagt

Indien u deze kopieën wenst te ontvangen, kunt u de administratiekosten zoals in bovenstaande tabel vermeld overmaken naar IBAN rekeningnummer NL83 INGB 0009511801 onder vermelding van ‘administratiekosten aanvraag kopieën’ . Daarnaast stuurt u een mail naar en vermeld hierin de volgende zaken:

Na ontvangst van uw email en de administratie-kosten, worden de gevraagde stukken op gevraagde wijze aan u opgestuurd. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 5 werkdagen na ontvangst van uw mail en betaling.


[Terug naar boven]